Manager Securitatea Informației (Cod COR 121118)

Cursul oferă noțiunile necesare pentru monitorizarea, evaluarea și îmbunătățirea sistemului informatic, prin intermediul indicatorilor de performanță, indentificarea riscurilor și aplicarea măsurilor corective în scopul creșterii eficacității sistemului de management al securității informației. Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic a celor mai noi informații din domeniu, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități practice esențiale pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

 Competențe dobândite

 • Stabilirea strategiei şi managementului în domeniul securității informației, armonizate
  cu strategia organizației;
 • Stabilirea cadrului de management al securității informației;
 • Stabilirea domeniului de securitate și managementul resurselor informationale;
 • Planificarea sistemului de management al securității informației pe baza riscurilor și cerințelor;
 • Aplicarea instrumentelor și metodelor de îmbunățătire a eficacității sistemului de management al securității informației;
 • Evaluarea sistemului de management al securității informației;
 • Gestionarea incidentelor de securitate a informației cu scopul minimizării impactului acestora asupra organizației;
 • Implementarea și urmărirea planului de acțiuni în domeniu;
 • Consilierea conducerii organizației cu privire la sistemul de management al securității informațiilor;
 • Proiectarea măsurilor de securitate organizațională și de resurse umane necesare pentru tratarea riscurilor de securitate a informației;
 • Managementul accesului la resurse și informații;
 • Proiectarea măsurilor de securitate în procesele operaționale;
 • Proiectarea măsurilor de securitate IT&C;
 • Proiectarea măsurilor de securitate ale organizației în concordanță cu analiza de risc la securitatea informației;
 • Integrarea cerințelor de securitatea informației la nivelul organizației stabilite în contractele și activitățile terțelor părți.

Tematica cursului

Programa de studiu propusă pentru curs oferă noțiuni și cunoștințe privind utilizarea corectă a conceptelor de bază privind securitatea informației, precum și datele necesare stabilirii măsurilor de securitate a informației în strânsă legătură cu contextul actual al amenințărilor și atacurilor informatice, raportat la obiectivele strategice organizaționale.

După absolvirea cursului de MANAGER SECURITATEA INFORMAȚIEI se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Durata cursului: 180 de ore, din care 60 de ore pregătire teoretică și 120 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii superioare tehnice

Abilități specifice: Minim 2 ani de experiență în muncă, competențe și deprinderi în domeniul tehnologiei informației și comunicații sau competențe dobândite în cadrul educației formale în domeniul TIC și administrației și servicii publice.

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de bacalaureat sau adeverință de absolvire a a unei facultăți cu profil tehnic (original și copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 2000 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect