RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Cod COR 242231)

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare la nivelul Uniunii Europene Regulamentul (UE) 679/2016 denumit „Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR)”, ce descrie modul în care vor fi protejate datele personale în cadrul entităților publice și private care operează în Uniunea Europeană.

Cursul vizează atât dobândirea cunoștințelor esențiale cât și modalitatea de aplicare a acestora în cadrul companiei. Cursul propune o abordare interactivă cu caracter practic a celor mai noi informații din domeniu, având ca obiectiv final însușirea unor cunoștințe, tehnici și abilități practice esențiale pentru optimizarea activității profesionale, promovarea în muncă și dezvoltarea carierei profesionale.

 Competențe dobândite

 • Informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat;
 • Emiterea de recomandări și oferirea de asistență de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea precederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Respectarea principiului obiectivității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea și coordonarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea aplicării instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației;
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Aplicarea procedurilor de calitate.

 Tematica cursului

Principalele module ale cursului:

 1. Noțiuni introductive și cadrul legal aplicabil GDPR la nivel național și european.
 2. Drepturile și obligațiile entităților publice și private.
 3. Drepturile și obligațiile persoanelor desemnate din cadrul entităților publice și private (Operatorul).
 4. Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului în care entitățile respectă legislația GDPR.
 5. Relația cu ANSPDCP (Autoritatea).
 6. Managementul riscului și securitatea informației.

După absolvirea cursului de RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și Autoritatea Națională pentru Calificări, însoțit de suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite.

Durata cursului: 180 de ore, din care 60 de ore pregătire teoretică și 120 de ore activitate practică

Condiții minime de participare:  Studii superioare

Documente necesare pentru înscriere:

 • Formularul de înscriere la curs
 • Diplomă de licență sau adeverință de absolvire a facultății (original și copie)
 • Actul de identitate (original și copie)
 • Certificat de naștere (original și copie)
 • Certificat de căsătorie (original și copie), dacă este cazul
 • Declarație privind deținerea mijloacelor tehnologice pentru participarea la cursul online
 • Dovada achitării taxei de participare

Taxa de participare: 1700 lei

 • costul de participare acoperă: activitatea lectorilor, materialele de curs, taxa de examinare, certificatele de absolvire.

Mod de plată: Taxa se plătește în lei, integral sau în 2 rate, prima rată înainte de începerea cursului, în contul RO22BRDE445SV12240144450, deschis la BRD sucursala TRIUMF.

Evaluarea cursanților:  la sfârșitul cursului se va susține examen scris și se va prezenta un proiect